Förköpsinformation Förmedlarbolaget Mitt Mäklarna Försäkring AB


Allmän information

Förmedlarbolaget Mitt Mäklarna Försäkring AB (Bolaget) är försäkringsförmedlare och distribuerar både livförsäkringar och sakförsäkringar.

Bolaget är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att Bolaget inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring, Bliwa, AMF/FORA, Alecta.

Bolaget ger råd på grundval av vad ovanstående försäkringsbolag erbjuder samt de produkter som upphandlats centralt via försäkringsförmedlings-organisationen Tydliga. Detta för att du som kund ska få en försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål.

Kontaktuppgifter

Förmedlarbolaget Mitt Mäklarna Försäkring AB
Organisationsnummer: 556521-2643
Postadress:  Grönviksvägen 31, 829 96 Jättendal
Telefonnummer:0652-16095
Besöksadress: Grönviksvägen 31, 829 96 Jättendal
E-postadress: info@mittmaklarna.se
Webbadress: www.mittmaklarna.se

Tillstånd och tillsyn

Tillstånd

Bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen för försäkringsdistribution enligt nedan.

§   Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

§   a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)

Du som kund kan kontakta Finansinspektionen för att begära att få veta om en anställd hos bolaget har rätt att distribuera försäkringar och om den rätten är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.


Tillsyn och registrering

Finansinspektionen utövar tillsyn över Bolagets försäkringsdistribution och Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare. Du som kund kan kontrollera registreringen hos Bolagsverket. Se kontaktuppgifter nedan.

 

Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

Konsumentverket                                         Finansinspektionen                                Bolagsverket
Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad              Postadress: Box 7821 103 97, Stockholm Postadress: 851 31, Sundsvall
Telefon: 0771-42 33 00                                   Telefon: 08-787 80 00                               Telefon: 060-18 40 00
E-post:
konsumentverket@konsumentverket.se E-post: finansinspektionen@fi.se               E-post:bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se
           Webbplats: www.fi.se                               Webbplats: www.bolagsverket.se


Bolagets försäkringsdistribution och rådgivning

Bolaget kommer att erbjuda dig rådgivning om de försäkringsprodukter som vi erbjuder. Rådgivningen är inte grundad på en opartisk och personlig analys (oberoende rådgivning).

I de fall Bolaget tillhandahåller dig försäkringsprodukter utan att rådgivning tillhandahålls kommer Bolaget tydligt informera dig om detta innan du ingår ett försäkringsavtal.

Kommunikation

Du som kund har rätt att få denna och viss annan information i samband med försäkringsdistribution och rådgivning i pappersform. När Bolaget anser det lämpligt utifrån de tjänster Bolaget erbjuder samt vår relation med dig som kund kommer du att få information tillställt dig personligen via din kundportal eller e-post.

I samband med att du som kund lämnar din e-postadress till oss bekräftar du samtidigt att du har möjlighet ett motta sådan information som avses ovan via internet och e-post.
Det åligger dig som kund att ändra e-postadress via kundportalen eller i pappersform till Bolaget
Via kundportalen uppdaterar du även din familjesituation. Du som kund har alltid rätt att på begäran få den information som nämns ovan avgiftsfritt i pappersform.  All kommunikation sker på svenska men viss information går att få på engelska.

Information om vår personal och kunskapskrav

Bolaget har kontrollerat att samtliga försäkringsförmedlare som verkar under Bolaget har den bakgrund, utbildning, kunskap och kompetens som krävs. Bolagets samtliga försäkringsförmedlare ska årligen genomföra utbildning samt erlägga ett kunskapstest.

Försäkringsförmedlare och deras tillstånd


Kerstin Andersson är anställd i bolaget och får förmedla livförsäkringar samt olycksfall och sjukförsäkringar
Telefon: 070-6939981 E-postadress: kerstin.andersson@mittmaklarna.se

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolagen Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättning utgår normalt som en årlig ersättning i form av en procentsats av försäkringspremien som du betalar till försäkringsbolagen samt på vissa produkter med spainslag en procentuell ersättning på försäkringens kapitalvärde. Denna ersättning ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Bolaget att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen. Vi kommer i samband med distributionen och rådgivningen eller vid tidpunkten för när försäkringen ska tecknas att informera dig som kund om priset för distributionen och rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

Intressekonflikter

Intressekonflikter är en naturlig del i affärsdrivande verksamheter och även inom Bolagets verksamhetsområde. Intressekonflikter kan uppstå i en situation där kundintresset står i konflikt med ett intresse hos Bolaget eller Bolagets försäkringsförmedlare. För att skydda dig som kund har Bolaget antagit riktlinjer för att hantera intressekonflikter.

En identifierad intressekonflikt är att Bolaget äger aktier i intresseorganisationen Free Broker i Group i Norden AB (FBG), vilken i sin tur äger Tydliga AB till 100%, samt 50% i värdepappersbolaget Eligo Asset Management AB, 50% i värdepappersbolaget United Securities AB och 13.4% i fondbolaget Cicero Fonder AB.

En av Tydligas uppgifter är att upphandla och förse försäkringsförmedlare och deras kunder med konkurrenskraftiga försäkringslösningar. En del av dessa produkter administreras av Tydliga centralt och Tydliga kan för den administrationen och de produkterna komma att få ersättning. En intressekonflikt består i att en förmedlare kan komma att distribuera en produkt administrerad av Tydliga och senare komma att erhålla en aktieutdelning genom sitt ägande i FBG eller erhålla sänkta medlemsavgifter i form av återbäring.

Vid varje rådgivningstillfälle redovisar vi den förmedlingsersättning som utgår, men bolaget kan även komma att erhålla utdelning från FBG i sin egenskap av aktieägare där. När sådan utdelning utbetalas fördelas den i enlighet med det aktieägaravtal och den utdelningspolicy som gäller. Eftersom utdelning är ett beslut för bolagsstämman i FBG saknas möjlighet för Bolaget att i samband med distributions- /rådgivningstillfället upplysa kunderna om storleken på den eventuella utdelningen. Detsamma gäller för de fonder eller portföljförvaltningstjänster Eligo Asset Management AB, United Securities AB samt Cicero Fonder AB erbjuder.

För att hantera intressekonflikter och säkerställa att kundens intressen sätts främst föregås varje distributions- och rådgivningstillfälle av en krav- och behovsprövning samt i förekommande fall av en personlig rekommendation mot bakgrund av den information du som kund har lämnat. Vid rådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter föregås rådet alltid av en lämplighetsbedömning.  Vi kommer i samband med rådgivningen även tydligt förklara detta förhållande för dig som kund.

De organisatoriska och administrativa system som har fastställts för att förebygga eller hantera intressekonflikter med anledning av distribution och rådgivning av försäkringsbaserade investeringsprodukter enligt ovan är inte tillräckliga för att med rimlig säkerhet säkerställa att det inte finns en risk för att kundens intressen skadas.  

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Argo Global via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm       
Telefon: 08-664 51 00
E-post: info@nordeuropa.se
Webbadress: www.nordeuropa.se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 250 618 euro och totalt 2 510 236 euro för alla skador under försäkringsperioden.

Om du inte är nöjd

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.  

Du som konsument kan få vägledning och hjälp hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se 
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Du har även möjlighet att få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).

Du kan också vända dig till allmän domstol för att få din sak prövad. Du rekommenderas i sådana fall att anlita ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ditt ärende och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

Bolagets klagomålsansvarig

Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
E-post: compliance@tydliga.se

Kvalificerade innehav

Bolaget har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som Bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i Bolaget

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen – GDPR -   innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med Dataskyddsförordningen är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Reglerna för Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har som ändamål att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Du upplyses om att Bolaget, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information hänvisas till Bolagets integritetspolicy, som du hittar som en bilaga till denna förköpsinformation samt på vår hemsida.

Tydliga

Bolaget är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 250 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.

 

Svenska försäkringsförmedlares förening

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), www.sfm.se

Insuresec

Bolaget och deras rådgivare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.  InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen.   

InsureSec, www.insuresec.se