Tjänstepension

Huvudregeln

Huvudregeln medger avdrag till högst 35 % av lönen dock högst 10 prisbasbelopp. För att erhålla avdrag krävs ett anställningsförhållande under beskattningsåret. Arbetsgivaren kan fritt välja att använda lönen under innevarande eller föregående beskattningsår som grund för avdraget oavsett beskattningsårets längd.

Med lön avses all pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal. I lön ingår alla förmåner som omfattas av det pensionsavtal som upprättas mellan arbetsgivare och anställd. Utgångspunkten är lönen som betalas ut och andra förmåner. Detta innebär att bl.a. även en bilförmån får räknas in i lönen om den är pensionsgrundande enligt pensionsavtalet. Det är den avtalade aktuella lönen i varje anställning som används vid beräkning av pensionskostnader hos varje arbetsgivare. Sjukpenning eller annan ersättning i samband med någon ledighet som betalas ut av försäkringskassan kan inte anses utgöra pensionsgrundande lön från arbetsgivaren.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln gäller för de fall då ett tidigare otillräckligt pensionsskydd behöver förbättras (köpa ikapp-fall) och vid nytt pensionsavtal samt ändring av pensionsavtal i samband med förtida avgång. Den får användas för samtliga tre tryggande former.

Kompletteringsregeln baseras på en verklig pensionsutfästelse som framgår av ett pensionsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Aktiv näringsverksamhet

Enskild firma och delägare i handelsbolag

35 % av lönen, dock högst 10 prisbasbelopp . 

Avdragsberäkning görs på inkomsten det aktuella beskattningsåret eller närmast föregående beskattningsår. Avdrag ska beräknas på inkomsten före avdrag för den särskilda löneskatten på premien och före avdrag för avsättning till egenavgifter. Däremot beräknas och görs avdraget efter räntefördelning och avsättningar till periodiseringsfond och expansionsmedel.

Kapitalinkomster m.m. som enligt de särskilda reglerna för fåmansföretag ska redovisas som inkomst av tjänst, får inte inräknas i underlaget.

Avdrag för privatpension

Från år 2016 har avdragsrätten tagits bort för privat sparande.